درویش

  • تعبیر خواب درویش

    تعبیر خواب درویشدیدن درویش در خواب بد نیست چون درویش در دنیای بیداری ما آدم بدی نیست البته اگر واقعا درویش باشد. معبران قدیمی ن

1
تبلیغات