درخت

 • ضیاع(زمین و آب و درخت)

  ضیاع(زمین و آب و درخت)محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر

 • تعبیر درخت بلیل

  تعبیر درخت بلیلدلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی گویند دلیل بر مردی نحاس بود. دیدن مردی شر

 • تعبیر خواب درخت نارنج

  تعبیر خواب درخت نارنج  دلیل کند بر مردی گران طبع بیمارگونه و زردوزی. 2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه

 • تعبیر خواب درخت انار

  تعبیر خواب درخت اناردلیل بود بر مردی که مال و نعمت بسیار دارد و بعضی گویند: دلیل بر زنی توانگر شایسته است. دیدن مردی شریف و بزرگ

 • تعبیر خواب درخت زیتون

  تعبیر خواب درخت زیتون   دلیل کند بر مردی که خداوند اصل و نسب است، لکن در مال اندک است.    اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه دا

 • تعبیر خواب درخت آبنوس

  تعبیر خواب درخت آبنوسدلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش و بعضی گویند: زن بود یا کنیزک. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که م

 • تعبیر خواب درخت صنوبر

  تعبیر خواب درخت صنوبردلیل کند بر مردی درویش بد دین، که او را نه دین است و نه دنیا. 2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومید

 • تعبیر خواب درخت شمامه

  تعبیر خواب درخت شمامهدلیل کند بر مردی تیز دولت و محتشم، لکن زود هلاک شود. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار اس

 • تعبیر خواب درخت مورد

  تعبیر خواب درخت مورددلیل کند بر مردی گران طبع، که با مردمان ناسازگار است و بعضی گویند: درخت مورد، دلیل کند بر مردی عجمی فاضل و ت

 • تعبیر خواب درخت گلنار

  تعبیر خواب درخت گلناردلیل کند بر مردی شریف، کریم، جوانمرد و بعضی گویند، دلیل کند بر مال و فرزند. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و

 • تعبیر خواب درخت فندق

  تعبیر خواب درخت فندقدلیل کند بر مردی عرب و سخت دل، که به لهو وطرب خوش باشد و خیرش کمتر است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر در

 • تعبیر خواب درخت عرعر

  تعبیر خواب درخت عرعرمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که درخت عرعر داشت، دلیل است که با مردی اصیل صحبت بدارد و دین درخت عرعر، دلیل است

 • تعبیر خواب درخت اقاقیا

  تعبیر خواب درخت اقاقیا لوک اویتنهاو می گوید : درخت اقاقیا دیدن : خوشبختی و برد استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق

 • تعبیر خواب درخت شفتالو

  تعبیر خواب درخت شفتالو  به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد. 2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشا

 • تعبیر خواب درخت گردو

  تعبیر خواب درخت گردو  دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است . 2ـ دیدن درختان سرو خشک د

1 2 3
تبلیغات