داشتن

 • تعبیر خواب بانگ داشتن جانوران

  تعبیر خواب بانگ داشتن جانورانمحمدبن سیرین گوید: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب ، دلیل است بر غم و مصیبت در ان موضع. اگر بیند

 • تعبیر خواب دوست داشتن

  تعبیر خواب دوست داشتن لوک اویتنهاو می گوید : دوست داشتن داشتن لحظه هایی شیرین 1ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ،علامت

 • تعبیر خواب روزه داشتن

  تعبیر خواب روزه داشتن  محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل میخواند، دلیل که از حرام خوردن و گنا

 • تعبیر خواب پاس داشتن

  تعبیر خواب پاس داشتنمحمدبن سیرین گوید: پاس داشتن در خواب بر دو وجه است: اگر بیند پاس اهل به صلاح می داشت، دلیل است بر منفعت دو

1
تبلیغات