خیابان

  • تعبیر خواب خیابان

    تعبیر خواب خیابان 1ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش   هستید ، نوم

1
تبلیغات