خواب مرده تعبیر خواب

  • تعبیر خواب اسکلت مرده

    اسکلت مرده 1ـ دیدن اسکلت مرده در خواب ، نشانة آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد

  • تعبیر خواب مرده

    تعبیر خواب مردهمرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را

1
تبلیغات