خلیفه

  • تعبیر خواب خلیفه

    تعبیر خواب خلیفهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند خلیفه گشاده روی بود و با وی به تلطف سخن می گفت، دلیل که خیرات دینی و دنیائی به وی رس

1
تبلیغات