خشم

  • تعبیر خواب خشم گرفتن

    تعبیر خواب خشم گرفتنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند. اگر بیند از

1
تبلیغات