خزان

  • تعبیر خواب خزان

    تعبیر خواب خزاندیدن خزان با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و ا

1
تبلیغات