خدای متعال از خود

خدای متعال از خود

  • تعبیر خواب خود

    تعبیر خواب خودمحمدبن سیرین گوید: خود چیزی بود که خود را به مکر از آن نگاهدارد. اگر بیند که خُودِ فولاد بر سر دارد، دلیل که جاه و

1
تبلیغات