حیوان

  • تعبیر خواب الاغ حیوان

    تعبیر خواب الاغ  حیوان یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند   دیدن فروختن الاغ زیان باشد دیدن

  • تعبیر خواب شانه حیوان

    تعبیر خواب شانه حیوانمحمدبن سیرین گوید: دیدن شانه حیوان، دلیل وزن باشد، اگر بیند گوشت شانه باز کرد و رگ ها دید، دلیل که در آن سا

  • تعبیر خواب گرگ - حیوان

    تعبیر خواب گرگ - حیوان محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد،

1
تبلیغات