تعبییر خواب

  • تعبییر خواب غرابه

    تعبییر خواب غرابهغرابه شیشه ای است بزرگ و شکم دار با دهانه ای تنگ که در آن مایعات را انبار می کردند و نگه می داشتند که

  • تعبییر خواب دهل زدن

    تعبییر خواب دهل زدنمحمدبن سیرین گوید: دهل زدن به خواب ، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله، دلیل بر زننده دهل کند. اگر بیند با

1
تبلیغات