تعبیر خواب گیلاس چیدن

تعبیر خواب گیلاس چیدن

  • تعبیر خواب چیدن علف هزز

    تعبیر خواب چیدن علف هزز  1ـ اگر خواب ببینید علفهایهرز را میچینید ، علامت آن است که در به پایان رساندن کاریکه برایشما امتیازیدر

  • تعبیر خواب گیلاس

    گیلاسگیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیر ی ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها

1
تبلیغات