تعبیر خواب چشم 1

تعبیر خواب چشم 1

 • تعبیر خواب چشم پزشک

  تعبیر خواب چشم پزشک ا آنلی بیتون می‏گوید: اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، علامت آن است که از پیشرفت در زندگی باز

 • تعبیر خواب چشم بستن

  تعبیر خواب چشم بستن اگر زنیخواب ببیند چشمانش بسته است ، نشانة آن است که گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت که موجب تشویق خاطر

 • تعبیر خواب چشم بندی

  تعبیر خواب چشم بندی  اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی میکنید ، نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای رهایی از

 • تعبیر خواب گاو چشم

  تعبیر خواب گاو چشم نوعی گیاه محمدبن سیرین گوید: دیدن آن به خواب ، دلیل بر کنیزک است. جابرمغربیگوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت

 • تعبیر خواب چشم 1

  تعبیر خواب چشم 1آن چه در زندگی ما عزیز و گرامی است در خواب های ما به صورت چشم ظاهر می شود. اگر در خواب احساس کنید که دیدگان شم

 • تعبیر خواب چشم 2

  تعبیر خواب چشم محمدبن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینائیاست که بدان راه هدییابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و

 • تعبیر خواب یک چشم

  تعبیر خواب یک چشم دیدن یک چشم در خواب ، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خو

1
تبلیغات