تعبیر خواب پاشنه

  • تعبیر خواب پاشنه

    تعبیر خواب پاشنه چنانچه در خواب ببینید که پاشنه پای شما مجروح است در صورتی که در بیداری پای شما سالم باشد و درد و کسالت نداشته

1
تبلیغات