تعبیر خواب ویرانی منزل

  • تعبیر خواب ویرانی

    تعبیر خواب ویرانیدیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت د

1
تبلیغات