تعبیر خواب ویرانی خانه

 • تعبیر خواب ویرانی

  تعبیر خواب ویرانیدیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت د

 • تعبیر خواب یتیم خانه

  تعبیر خواب یتیم خانه دیدن یتیم خانه در خواب ، علامت آن است که تا هنگامی که شما ثروت و دارایی دارید با شما خواهند بود .  2ـ اگر

 • تعبیر خواب صاحب خانه

  تعبیر خواب صاحب خانه لوک اویتنهاو می گوید : صاحبخانه بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد  اگر با مفسد صحبت داشت، د

 • تعبیر خواب قهوه خانه

  تعبیر خواب قهوه خانه 1ـ دیدن یا رفتن به قهوه خانه در خواب ، علامت آن است که با دشمنان خود رابطة دوستانه ای برقرار می کنید ، ممک

 • تعبیر خواب کعبه - خانه خدا

  تعبیر خواب کعبه - خانه خدا محمدبن سیرین گوید: دیدن کعبه درخواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در

 • تعبیر خواب خانه

  تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی م

1
تبلیغات