تعبیر خواب می پخته

  • تعبیر خواب ذرت پخته

    تعبیر خواب ذرت پخته  تعبیر خواب   دیدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است که آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده ، شما ر

  • تعبیر خواب می پخته

    تعبیر خواب می پختهدیدن میِ پخته در خواب ، دلیل بر مال حرام بود. اگر بیند می پخته خورد، دلیل که به قدر مستی مال حرام حاصل آید. اگ

1
تبلیغات