تعبیر خواب منبر

  • تعبیر خواب منبر

    تعبیر خواب منبر دیدن منبر در خواب ، دلیل بر پادشاه ملسمان بود. اگر بیند بر سر منبر رفت و خطبه خواند یا علم گفت، اگر بیننده عالم

1
تبلیغات