تعبیر خواب مسمان شدن

 • تعبیر خواب مسمان شدن

  تعبیر خواب مسمان شدن اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود. اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائی

 • تعبیر خواب مسمان شدن

  تعبیر خواب مسمان شدن اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود.  اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائ

 • تعبیر خواب چاقی - چاق شدن

  تعبیر خواب چاقی - چاق شدن چاقی 1ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانة آن است که هر دم بر ثروت و شادیهایشما افزوده خواهد شد .

 • تعبیر خواب لنگ شدن

  تعبیر خواب لنگ شدن  محمدبن سیرین گوید: اگر بیند لنگ شده بود. دلیل است پیش خویشان خوار شود. ابراهیم کرمانیگوید: اگر خود را در خو

 • تعبیر خواب مشرف شدن

  تعبیر خواب مشرف شدناگر دید بر جائی مشرف شد، دلیل که دشمن با وی حیله کند. اگردید بر آب صاف مشرف شد، دلیل که معتقد شاه شود.  اگر د

 • تعبیر خواب مشرف شدن

  تعبیر خواب مشرف شدناگر دید بر جائی مشرف شد، دلیل که دشمن با وی حیله کند. اگردید بر آب صاف مشرف شد، دلیل که معتقد شاه شود. اگر دی

 • تعبیر خواب ویران شدن

  تعبیر خواب ویران شدن ویران شدن محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، ب

 • تعبیر خواب جوان شدن

  تعبیر خواب جوان شدن  محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد، دلیل که فروماید شود. اگر جوان مجهول را

 • تعبیر خواب مسلمان شدن

  تعبیر خواب مسلمان شدناگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود. اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائی

 • تعبیر خواب مبتلا شدن

  تعبیر خواب مبتلا شدن اگر دید مبتلا شده بود. دلیل که در کارها فرو ماند. اگر مبتلائی درخواب بیند درست شده بود، دلیل گشایش بود. اگ

 • تعبیر خواب غرق شدن

  تعبیر خواب غرق شدن 1ـ اگر خواب ببینید غرق میشوید ، علامت آن است که زیان مالیخواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود ر

 • تعبیر خواب آزاد شدن

  تعبیر خواب آزاد شدن حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد و اگ

 • تعبیر خواب عاشق شدن

  تعبیر خواب عاشق شدن محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر کسی عاشق شد، دلیل که نیازمند و حریص گردد. اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل

 • تعبیر خواب فزون شدن

  تعبیر خواب فزون شدن   محمدبن سیرین گوید: دیدن فزون شدن درخواب ، فزونی که خیر و صلاح بود، به تاویل نیک بود و فزونی که شر و فساد ب

 • تعبیر خواب صوفی شدن

  تعبیر خواب صوفی شدن  محمدبن سیرین گوید: اگر دید که صوفی شد و با صوفیان درخانقاه مجاور نشست، دلیل که دست از دنیا بدارد و به کار آ

1 2
تبلیغات