تعبیر خواب مسمان شدن

  • تعبیر خواب مسمان شدن

    تعبیر خواب مسمان شدن اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود. اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائی

  • تعبیر خواب مسمان شدن

    تعبیر خواب مسمان شدن اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود.  اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائ

1
تبلیغات