تعبیر خواب مرده

  • تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی با مرده

        دیدن بوسیدن مرده و یا روبوسی با آن تعبیری همراه با خیر و برکت دارد. با تعابیر معبران اسلامی و کهن درباره روبوسی

  • تعبیر خواب اسکلت مرده

    اسکلت مرده 1ـ دیدن اسکلت مرده در خواب ، نشانة آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد

  • تعبیر خواب مرده

    تعبیر خواب مردهمرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را

1
تبلیغات