تعبیر خواب محراب

  • تعبیر خواب محراب

    تعبیر خواب محراب محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در محراب نماز کرد، دلیل است او را فرزندی صالح آید. اگر بیند که در محراب نشسته بو

  • تعبیر خواب محراب

    تعبیر خواب محراب محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در محراب نماز کرد، دلیل است او را فرزندی صالح آید. اگر بیند که در محراب نشسته بو

1
تبلیغات