تعبیر خواب قطایف

  • تعبیر خواب قطایف

    تعبیر خواب قطایفاگر بیند که قطایف از شکر و بادام می خورد، دلیل است مال بسیار یابد. اگر مغز جوزهندی بیند که با دوشاب خورد، دلیل ک

1
تبلیغات