تعبیر خواب فواق

  • تعبیر خواب فواق

    تعبیر خواب فواقمحمدبن سیرین گوید: اگر دید او را فواق بود، دلیل که سخنی ناسزا گوید. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به وقت نان خوردن

1
تبلیغات