تعبیر خواب غذا دادن به مرده

 • تعبیر خواب بوسیدن مرده و روبوسی با مرده

      دیدن بوسیدن مرده و یا روبوسی با آن تعبیری همراه با خیر و برکت دارد. با تعابیر معبران اسلامی و کهن درباره روبوسی

 • تعبیر خواب عطا دادن هدیه دادن

  تعبیر خواب عطا دادن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند عطا به وی داد، باید دید که آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول، یا

 • تعبیر خواب طعام - غذا

  تعبیر خواب طعام - غذاحضرت دانیال گوید: هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است. یعنی، دلیل بر رنج و

 • تعبیر خواب اسکلت مرده

  اسکلت مرده 1ـ دیدن اسکلت مرده در خواب ، نشانة آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد

 • تعبیر خواب غذا

  تعبیر خواب غذاغذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذ

 • تعبیر خواب مرده

  تعبیر خواب مردهمرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را

 • تعبیر خواب جلا دادن براق کردن

  تعبیر خواب جلا دادن براق کردن  1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید

 • تعبیر خواب جلا دادن براق کردن

  تعبیر خواب جلا دادن براق کردن  1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید

 • تعبیر خواب از دست دادن تعادل

  تعبیر خواب از دست دادن تعادل 1ـ اگر خواب ببینید ناگهان رویچیزیمیخورید و تعادل خود را از دست میدهید ، نشانة آن است که با بیدقتیو

 • تعبیر خواب صدقه دادن

  تعبیر خواب صدقه دادنمعبران را در این خلاف است. محمدبن سیرین گوید: اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فائده به مر

 • تعبیر خواب چراغ دادن

  تعبیر خواب چراغ دادن محمدبن سیرین گوید: چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.

 • تعبیر خواب رای دادن

  تعبیر خواب رای دادن 1ـ اگر خواب ببینید برای انتخاب کسی رأی می دهید ، نشانة آن است که به زودی غرق در اضطراب و پریشانی خواهید شد

 • تعبیر خواب بوسه دادن

  تعبیر خواب بوسه دادنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند کسیرا بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دل

 • تعبیر خواب نذری دادن

  نذری دادن در خواب نشانه احسان و نیکی کردن است و نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.آگر در خواب

 • تعبیر خواب تاب دادن

  تعبیر خواب  تاب دادنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتا

1 2
تبلیغات