تعبیر خواب غذای نذری

  • تعبیر خواب نذری دادن

    نذری دادن در خواب نشانه احسان و نیکی کردن است و نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.آگر در خواب

  • تعبیر خواب نذری

    غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذاردلیکن از آنجا که نذر کر

1
تبلیغات