تعبیر خواب عروس

  • تعبیر خواب عروس

    تعبیر خواب عروس اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد

1
تبلیغات