تعبیر خواب ظرف

  • تعبیر خواب ظرف

    تعبیر خواب ظرف1ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکن

1
تبلیغات