تعبیر خواب ظرف ماست

  • تعبیر خواب ظرف

    تعبیر خواب ظرف1ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکن

  • تعبیر خواب خیک ماست

    تعبیر خواب خیک ماستمحمدبن سیرین گوید: خیک شیر و ماست، دیدن مردی است که بر دستش مال حلال هزینه کند، به شغلهای نیک چون پل و رباط و

  • تعبیر خواب ماست

    تعبیر خواب ماستمحمدبن سیرین گوید: دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود. حضرت دانیال گوید: دیدن ماست د

1
تبلیغات