تعبیر خواب طوطی

  • تعبیر خواب طوطی

    تعبیر خواب طوطیطوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده چنین شخصی اگر دارای حسن

1
تبلیغات