تعبیر خواب صورت

 • تعبیر خواب اصلاح صورت

  تعبیر خواب اصلاح صورت  1ـ  اگر خواب ببینید میخواهید به آرایشگاه بروید و مویسر خود را اصلاح کنید ، علامت آن است که برایپیش بردن

 • تعبیر خواب صورت حساب

  تعبیر خواب صورت حساب صورتحساب 1ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت کنید ، معنایش این است که در وضعیتی خطرناک ق

 • تعبیر خواب جوش صورت

  تعبیر خواب جوش صورتجوش 1ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرک و خون بیرون می آید ، نشانة آن است که ممکن است ریاکار دوستان شما را با

 • تعبیر خواب صورت

  تعبیر خواب صورت محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد. اگر دید که به صورت خو

1
تبلیغات