تعبیر خواب صدقه دادن

 • تعبیر خواب صدقه دادن

  تعبیر خواب صدقه دادنمعبران را در این خلاف است. محمدبن سیرین گوید: اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فائده به مر

 • تعبیر خواب عطا دادن هدیه دادن

  تعبیر خواب عطا دادن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند عطا به وی داد، باید دید که آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول، یا

 • تعبیر خواب جلا دادن براق کردن

  تعبیر خواب جلا دادن براق کردن  1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید

 • تعبیر خواب جلا دادن براق کردن

  تعبیر خواب جلا دادن براق کردن  1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید

 • تعبیر خواب چراغ دادن

  تعبیر خواب چراغ دادن محمدبن سیرین گوید: چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.

 • تعبیر خواب نذری دادن

  نذری دادن در خواب نشانه احسان و نیکی کردن است و نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.آگر در خواب

 • تعبیر خواب بوسه دادن

  تعبیر خواب بوسه دادنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسیبیند کسیرا بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دل

 • تعبیر خواب از دست دادن تعادل

  تعبیر خواب از دست دادن تعادل 1ـ اگر خواب ببینید ناگهان رویچیزیمیخورید و تعادل خود را از دست میدهید ، نشانة آن است که با بیدقتیو

 • تعبیر خواب آب دادن

  تعبیر خواب آب دادن   ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم بر

 • تعبیر خواب پند دادن

  تعبیر خواب پند دادنمحمدبن سیرین گوید: اگر مردی بیند که کسی او را پند می داد، که در آن پند، او را صلاح دین و رستگاری آخرت بود، دل

 • تعبیر خواب تاب دادن

  تعبیر خواب  تاب دادنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتا

 • تعبیر خواب رای دادن

  تعبیر خواب رای دادن 1ـ اگر خواب ببینید برای انتخاب کسی رأی می دهید ، نشانة آن است که به زودی غرق در اضطراب و پریشانی خواهید شد

 • تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن

  تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن مالیات 1ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانة آن است که با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی ک

 • تعبیر خواب مسابقه - مسابقه دادن

  تعبیر خواب مسابقه - مسابقه دادن مسابقه لوک اویتنهاو می گوید : مسابقه دو : رضایت 1ـ  اگر خواب ببینید در مسابقه ای شرکت کرده ا

 • تعبیر خواب مسابقه - مسابقه دادن

  تعبیر خواب مسابقه - مسابقه دادن مسابقه لوک اویتنهاو می گوید : مسابقه دو : رضایت 1ـ  اگر خواب ببینید در مسابقه ای شرکت کرده ا

1
تبلیغات