تعبیر خواب صدف

  • تعبیر خواب صدف

    تعبیر خواب صدفمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند که صدف وی ضایع شد، دلیل که خادمش بگریزد.

1
تبلیغات