تعبیر خواب صدا زدن اسم

 • تعبیر خواب بانگ یا صدا

  بانگبانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده اید و بانگ می کنید به طوری که بان

 • حد زدن

  تعبیر خواب حد زدنمحمدبن سیرین گوید: در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند. اگر بیند که او را حد می زند، تاویلش به خلاف این ا

 • صنج زدن

  تعبیر خواب صنج زدندیدن درخواب ، دلیل بر چیزی مکروه بود و کلامی باطل که بشنود. اگر بیند که با صنج چنگ و ای و چغانه زد، دلیل معصیت

 • تعبییر خواب دهل زدن

  تعبییر خواب دهل زدنمحمدبن سیرین گوید: دهل زدن به خواب ، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله، دلیل بر زننده دهل کند. اگر بیند با

 • تعبیر خواب راه زدن

  تعبیر خواب راه زدنمحمدبن سیرین گوید: راهزن در خواب ، مردی بود که با مردم نبرد کند و اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد

 • تعبیر خواب لگد زدن

  تعبیر خواب لگد زدن محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کسیرا لگد زد، دلیل است حال او بد شود.  اگر بینداستریاو را لگد زد یا اسبی

 • تعبیر خواب قدم زدن

  تعبیر خواب قدم زدن لوک اویتنهاو می گوید : کسی که در کناره آبی قدم میزند که روی آن را مه گرفته استپیام خواب کسی که در کناره آبی

 • تعبیر خواب گردن زدن

  تعبیر خواب گردن زدن محمدبن سیرین گوید: اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است ش

 • تعبیر خواب دُهل زدن

  تعبیر خواب دُهل زدن محمدبن سیرین گوید: دهل زدن به خواب ، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله، دلیل بر زننده دهل کند. اگر بیند ب

 • تعبیر خواب چشمک زدن

  تعبیر خواب چشمک زدنچشمک زدن لوک اویتنهاو میگوید : چشمک زدن : سود بسیار

 • تعبیر خواب چوگان زدن

  تعبیر خواب چوگان زدنمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند چوگان در دست داشت و گوی می زد، دلیل که آن چه می جوید، یابد و قدر و منزلت بیابد،

 • تعبیر خواب بوق زدن

  تعبیر خواب بوق زدنبوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت. ممکن است در ا تومبیل باشی

 • تعبیر خواب چنگ زدن

  تعبیر خواب چنگ زدن  محمدبن سیرین گوید: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ میزد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم

 • تعبیر خواب در زدن

  تعبیر خواب در زدن در زدن 1ـ اگر در خواب صدای در زدن را بشنوید ، نشانة آن است که بزودی از اخباری غم انگیز مطلع می شوید .   2ـ

 • تعبیر خواب زدن

  تعبیر خواب زدن   حضرت دانیال گوید: اگر بیند که او را با تازیانه زدند، چنانکه اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و

1 2
تبلیغات