تعبیر خواب شرابی

  • تعبیر خواب شرابی

    تعبیر خواب شرابیاگر بیند شرابی داشت، دلیل که زن بگیرد. اگر بیند شرابی بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و گویند دیدن شرابی به خواب ، دل

1
تبلیغات