تعبیر خواب سیرابی

  • تعبیر خواب سیرابی

    تعبیر خواب سیرابیدیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است.

1
تبلیغات