تعبیر خواب سوره التوبه

 • تعبیر خواب سوره التوبه

  تعبیر خواب سوره التوبهمحمدبن سیرین گوید: سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه. ابراهیم کرمانی گوید: سرانجا

 • تعبیر سوره های قرآن

  تعبیر خواب سوره آل عمران تعبیر خواب سوره ابراهیم تعبیر خواب سوره الاحزاب تعبیر خواب سوره الاحقاف تعبیر خواب سوره الاخلاص تعبی

 • تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل

  تعبیر خواب سوره بنی اسرائیلمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند، دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق، جاه و منزلت یا

 • تعبیر خواب سوره المجادله

  تعبیر خواب سوره المجادلهمحمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره مجادله می خواند، دلیل است او را با زنان خصومت افتد. ابراهیم کرمانی گوید:

 • تعبیر خواب سوره الانفطار

  تعبیر خواب سوره الانفطارمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انفطار می خواند، دلیل است از عذاب خدای تعالی ترسد. ابراهیم کرمانی گوید:

 • تعبیر خواب سوره الفتح

  تعبیر خواب سوره الفتحمحمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره فتح می خواند، دلیل است حق تعالی او را نصرت دهد و در خیرات بر وی گشاده شود.

 • تعبیر خواب سوره الانعام

  تعبیر خواب سوره الانعاممحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انعام می خواند، سعادت دنیا و آخرت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: چهارپایانِ

 • تعبیر خواب سوره الحشر

  تعبیر خواب سوره الحشرمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره حشر می خواند، دلیل است حشر با مخلصان و رستگاران یابد. ابراهیم کرمانی گوید:

 • تعبیر خواب سوره التحریم

  تعبیر خواب سوره التحریممحمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره تحریم می خواند، دلیل که درخانه خود کار به نفاق کند و به دل نگاهداشتِ

 • تعبیر خواب سوره الانبیا

  تعبیر خواب سوره الانبیامحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انبیا می خواند، دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد. ابراهیم کرمانی گ

 • تعبیر خواب سوره الانسان

  تعبیر خواب سوره الانسانمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره انسان را می خواند، دلیل است که درویشان را طعام و غذا دهد و رضای حق تع

 • تعبیر خواب سوره المرسلات

  تعبیر خواب سوره المرسلاتمحمدبن سیرین گوید: اگر سوره مرسلات می خواند، دلیل است از دروغ توبه کند و ترک باطل گوید. ابراهیم کرمانی گ

 • تعبیر خواب سوره الانشراح

  تعبیر خواب سوره الانشراحمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشراح می خواند، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد. ابراهیم کرمانی گوید: خ

 • تعبیر خواب سوره الانشقاق

  تعبیر خواب سوره الانشقاقمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشقاق می خواند، دلیل کند نامه او را به دست راست او دهند. ابراهیم کرمان

 • تعبیر خواب سوره المطففین

  تعبیر خواب سوره المطففینمحمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره مطففین می خواند، دلیل است کیل و پیمانه راست دارد و از ترس خدای تعالی ب

1 2 3 4 5 6 7
تبلیغات