تعبیر خواب سوره التوبه

 • تعبیر خواب سوره التوبه

  تعبیر خواب سوره التوبهمحمدبن سیرین گوید: سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه. ابراهیم کرمانی گوید: سرانجا

 • تعبیر سوره های قرآن

  تعبیر خواب سوره آل عمران تعبیر خواب سوره ابراهیم تعبیر خواب سوره الاحزاب تعبیر خواب سوره الاحقاف تعبیر خواب سوره الاخلاص تعبی

 • تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل

  تعبیر خواب سوره بنی اسرائیلمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند، دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق، جاه و منزلت یا

 • تعبیر خواب سوره الاحزاب

  تعبیر خواب سوره الاحزاباگر دید که سوره احزاب می خواند، دلیل که صد دینار بیابد و به خداوندش دهد. ابراهیم کرمانی گوید: رسول (ص) را

 • تعبیر خواب سوره الاحقاف

  تعبیر خواب سوره الاحقافاگر بیند سوره احقاف می خواند، دلیل که فرمان پدر و مادر ببرد. ابراهیم کرمانی گوید: با مادر و پدر احسان نما

 • تعبیر خواب سوره آل عمران

  تعبیر خواب سوره آل عمرانمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره آل عمران می خواند، دلیل که از همه بدی ها پاک شود و نزد خلق ستوده شود. ا

 • تعبیر خواب سوره الاخلاص

  تعبیر خواب سوره الاخلاصمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره اخلاص می خواند، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد.

 • تعبیر خواب سوره ابراهیم

  تعبیر خواب سوره ابراهیم محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ابراهیم می خواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود. حضرت امام جعفر

 • تعبیر خواب سوره الانسان

  تعبیر خواب سوره الانسانمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره انسان را می خواند، دلیل است که درویشان را طعام و غذا دهد و رضای حق تع

 • تعبیر خواب سوره الانشقاق

  تعبیر خواب سوره الانشقاقمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشقاق می خواند، دلیل کند نامه او را به دست راست او دهند. ابراهیم کرمان

 • تعبیر خواب سوره الانشراح

  تعبیر خواب سوره الانشراحمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشراح می خواند، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد. ابراهیم کرمانی گوید: خ

 • تعبیر خواب سوره الانعام

  تعبیر خواب سوره الانعاممحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انعام می خواند، سعادت دنیا و آخرت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: چهارپایانِ

 • تعبیر خواب سوره الانبیا

  تعبیر خواب سوره الانبیامحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انبیا می خواند، دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد. ابراهیم کرمانی گ

 • تعبیر خواب سوره الاعراف

  تعبیر خواب سوره الاعرافمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود. ابر

 • تعبیر خواب سوره الجمعه

  تعبیر خواب سوره الجمعهمحمدبن سیرین گوید: اگر دید که سوره جمعه می خواند، دلیل است حق تعالی او را علم توریه روزی کند. ابراهیم کرما

1 2 3 4 5 6 7
تبلیغات