تعبیر خواب سوره التوبه

 • تعبیر خواب سوره التوبه

  تعبیر خواب سوره التوبهمحمدبن سیرین گوید: سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه. ابراهیم کرمانی گوید: سرانجا

 • تعبیر سوره های قرآن

  تعبیر خواب سوره آل عمران تعبیر خواب سوره ابراهیم تعبیر خواب سوره الاحزاب تعبیر خواب سوره الاحقاف تعبیر خواب سوره الاخلاص تعبی

 • تعبیر خواب سوره بنی اسرائیل

  تعبیر خواب سوره بنی اسرائیلمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره بنی اسرائیل می خواند، دلیل که نزد حق تعالی و نزد خلق، جاه و منزلت یا

 • تعبیر خواب سوره الانشقاق

  تعبیر خواب سوره الانشقاقمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشقاق می خواند، دلیل کند نامه او را به دست راست او دهند. ابراهیم کرمان

 • تعبیر خواب سوره الجاثیه

  تعبیر خواب سوره الجاثیهمحمدبن سیرین گوید: اگر دید سوره جاثیه را می خواند، دلیل است در توبه کوشد و به خدای تعالی باز گردد. ابراهی

 • تعبیر خواب سوره الانسان

  تعبیر خواب سوره الانسانمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره انسان را می خواند، دلیل است که درویشان را طعام و غذا دهد و رضای حق تع

 • تعبیر خواب سوره الجمعه

  تعبیر خواب سوره الجمعهمحمدبن سیرین گوید: اگر دید که سوره جمعه می خواند، دلیل است حق تعالی او را علم توریه روزی کند. ابراهیم کرما

 • تعبیر خواب سوره الانشراح

  تعبیر خواب سوره الانشراحمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشراح می خواند، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد. ابراهیم کرمانی گوید: خ

 • تعبیر خواب سوره السبا

  تعبیر خواب سوره السبامحمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که سوره سبا می خواند، دلیل که زاهد و عابد گردد. ابراهیم کرمانی گوید: د

 • تعبیر خواب سوره الشعرا

  تعبیر خواب سوره الشعرامحمدبن سیرین گوید: اگر دید که سوره شعراء می خواند، دلیل که در پناه حق تعالی بود و از گناه و دروغ پاک شود و

 • تعبیر خواب سوره السجده

  تعبیر خواب سوره السجدهمحمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند سوره سجده می خواند، دلیل که در سجده بود، که از دنیا برود. حضرت امام ج

 • تعبیر خواب سوره الانبیا

  تعبیر خواب سوره الانبیامحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انبیا می خواند، دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد. ابراهیم کرمانی گ

 • تعبیر خواب سوره الزلزله

  تعبیر خواب سوره الزلزلهمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره زلزله می خواند، دلیل که او را با کسی کاری افتد و با وی انصاف کند. ابراهی

 • تعبیر خواب سوره الجن

  تعبیر خواب سوره الجنمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره الجن می خواند، دلیل کند که از دیو و پری ترسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید

 • تعبیر خواب سوره الاخلاص

  تعبیر خواب سوره الاخلاصمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره اخلاص می خواند، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد.

1 2 3 4 5 6 7
تبلیغات