تعبیر خواب ساعت

  • تعبیر خواب ساعت

    تعبیر خواب ساعتدر رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خوی

1
تبلیغات