تعبیر خواب روزهای ماه قمری

  • تعبیر خواب قمری

    تعبیر خواب قمریدیدن قمری در خواب بد نیست اما صدایش را خوب ندانسته اند. قمری انسان غریب و مستمندی است که سر راه شما قرا

  • تعبیر خواب ماه - مه

    تعبیر خواب ماه - مه یوسف نبی می فرماید : [یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب ] یازده ستاره را با خورشید و

1
تبلیغات