تعبیر خواب ذکر گفتن

  • تعبیر خواب دروغ گفتن

    تعبیر خواب دروغ گفتن محمدبن سیرین گوید: دروغ گفتن در خواب ، دلیل بر فساد دین است. اگر بیند که گواهی به دروغ می دهد، دلیل که دین

  • تعبیر خواب شعر گفتن

    تعبیر خواب شعر گفتن اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسی می خواند، دلیل که سخن باطل گوید. دیدن شاعر به خواب ، که مدح و غزل گوید به تاو

  • تعبیر خواب شعر گفتن

    تعبیر خواب شعر گفتن اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسی می خواند، دلیل که سخن باطل گوید.  دیدن شاعر به خواب ، که مدح و غزل گوید به تا

1
تبلیغات