تعبیر خواب ذره بین

  • تعبیر خواب ذره بین

    تعبیر خواب ذره بین  1ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ،  نشانة آن است که توانایی به ثمر رساندن کاری را از دست

1
تبلیغات