تعبیر خواب دندان

  • تعبیر خواب دندان - تعبیر خواب افتادن دندان

    - تعبیر خواب شکستن دندان در جائی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک بالا

  • تعبیر خواب خلال دندان

    تعبیر خواب خلال دندان1ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هی

  • تعبیر خواب بی دندان

    تعبیر خواب بی دندان 1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانیدر دهانتان نیست ، نشانة آن است که برایپیش بردن اهدافتان تواناییکافینخواهید داش

1
تبلیغات