تعبیر خواب درخت کدو

تعبیر خواب درخت کدو

 • تعبیر خواب درخت کدو

  تعبیر خواب درخت کدودلیل کند بر مردی عالم یا طبیب با فرهنگ. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مرد

 • تعبیر خواب کدو

  تعبیر خواب کدومی گویند کدو صیفی و گیاه بی مزه و بی خاصیتی است ولی این شهرتی است بی پایه و مایه چرا که در طب سنتی کدو ر

 • ضیاع(زمین و آب و درخت)

  ضیاع(زمین و آب و درخت)محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر

 • تعبیر درخت بلیل

  تعبیر درخت بلیلدلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی گویند دلیل بر مردی نحاس بود. دیدن مردی شر

 • تعبیر خواب درخت آبنوس

  تعبیر خواب درخت آبنوسدلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش و بعضی گویند: زن بود یا کنیزک. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که م

 • تعبیر خواب درخت سرو

  تعبیر خواب درخت سرو  دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع.  1ـ اگر در خواب درختانِ سرو سبز ببینید ، دلالت بر پیروزی در کاری دارد .  

 • تعبیر خواب درخت آلو

  تعبیر خواب درخت آلو  دلیل بود بر مردی طبیب که نفعش به هر کس می رسد و درخت آلوی زرد، دلیل بود بر بیماری. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ

 • تعبیر خواب درخت چنار

  تعبیر خواب درخت چنار دلیل کند بر مردی مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که می

 • تعبیر خواب درخت اقاقیا

  تعبیر خواب درخت اقاقیا لوک اویتنهاو می گوید : درخت اقاقیا دیدن : خوشبختی و برد استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق

 • تعبیر خواب درخت حنظل

  تعبیر خواب درخت حنظلبه خواب دیدن، دلیل بر مردی توانگر و با منفعت بود. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است،

 • تعبیر خواب درخت خار

  تعبیر خواب درخت خاردلیل کند بر مردی بدکردار، که شر او به مردمان رسد و کس منفعت نباشد. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که

 • تعبیر خواب درخت ترنج

  تعبیر خواب درخت ترنج دلیل کند بر مردی مخالف خود رای و بعضی گویند، دلیل کند بر مردی صاحب جاه و نعمت. 2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خ

 • تعبیر خواب درخت بادام

  تعبیر خواب درخت بادام دلیل بود بر زنی که بدکردار باشد. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است . 3ـ

 • تعبیر خواب درخت انجیر

  تعبیر خواب درخت انجیر دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است

 • تعبیر خواب درخت پسته

  تعبیر خواب درخت پسته دلیل است بر مردی توانگر، اما بخیل. 2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانة پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا اس

1 2 3
تبلیغات