تعبیر خواب درخت کدو

 • ضیاع(زمین و آب و درخت)

  ضیاع(زمین و آب و درخت)محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در زمین و ملک خود تخم بکشت یا درخت می نشاند، دلیل که معیشت بر وی فراخ شود. اگر

 • تعبیر درخت بلیل

  تعبیر درخت بلیلدلیل کند بر مردی شریف و لطیف زبان که کار مردم به دست او گشاده شود و بعضی گویند دلیل بر مردی نحاس بود. دیدن مردی شر

 • تعبیر خواب درخت اقاقیا

  تعبیر خواب درخت اقاقیا لوک اویتنهاو می گوید : درخت اقاقیا دیدن : خوشبختی و برد استشمام بوی آن : اختلاس ، یک اختلاس مادی اتفاق

 • تعبیر خواب درخت آبنوس

  تعبیر خواب درخت آبنوسدلیل کند بر مردی فرمانده ازکارش و بعضی گویند: زن بود یا کنیزک. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که م

 • تعبیر خواب درخت گردو

  تعبیر خواب درخت گردو  دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است . 2ـ دیدن درختان سرو خشک د

 • تعبیر خواب درخت بلوط

  تعبیر خواب درخت بلوط دلیل کند بر مردی بی خبر منافق با اهل خویش. 1ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام

 • تعبیر خواب درخت چنار

  تعبیر خواب درخت چنار دلیل کند بر مردی مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که می

 • تعبیر خواب درخت انار

  تعبیر خواب درخت اناردلیل بود بر مردی که مال و نعمت بسیار دارد و بعضی گویند: دلیل بر زنی توانگر شایسته است. دیدن مردی شریف و بزرگ

 • تعبیر خواب درخت انگور

  تعبیر خواب درخت انگوردلیل کند بر زنی کریمه نیکو صورت نیکوکار. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی اس

 • تعبیر خواب درخت انجیر

  تعبیر خواب درخت انجیر دلیل بود بر مردی توانگر و خداوند نعمت. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است

 • تعبیر خواب درخت امرود

  تعبیر خواب درخت امرود دلیل بر مردی توانگر بود، که خوش طبع و سازگار است. 2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و ب

 • تعبیر خواب درخت زردآلو

  تعبیر خواب درخت زردآلودلیل کند بر مردی بیمار. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است

 • تعبیر خواب درخت پسته

  تعبیر خواب درخت پسته دلیل است بر مردی توانگر، اما بخیل. 2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانة پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا اس

 • تعبیر خواب درخت عرعر

  تعبیر خواب درخت عرعرمحمدبن سیرین گوید: اگر بیند که درخت عرعر داشت، دلیل است که با مردی اصیل صحبت بدارد و دین درخت عرعر، دلیل است

 • تعبیر خواب درخت حنظل

  تعبیر خواب درخت حنظلبه خواب دیدن، دلیل بر مردی توانگر و با منفعت بود. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است،

1 2 3
تبلیغات