تعبیر خواب دایی - عمو

  • تعبیر خواب دایی - عمو

    تعبیر خواب دایی - عمو لوک اویتنهاو می گوید : دایی ، عمو : سود زیاد  اگر بیند دبه روغن داشت یا کسی بدو داد، دلیل که با مردی امین

1
تبلیغات