تعبیر خواب خیار

  • تعبیر خواب خیار

    تعبیر خواب خیارخیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن خیار در فصل بهتر از این است که د

1
تبلیغات