تعبیر خواب خواستگاری آمدن

  • تعبیر خواب آمدن خواستگار - تعبیر خواب خواستگار آمدن

    تعبیر خواب خواستگار - تعبیر خواستگار - تعبیر خواب خواستگاری - تعبیر دیدن خاستگار در خواب تعبیر خواب خواستگارخواستگاری : محمدبن س

  • تعبیر خواب فرود آمدن

    تعبیر خواب فرود آمدنمحمد بن سیرین گوید: اگر در خواب دید که از کوهی یا از بامی فرود آمد، دلیل که در بزرگی و مالش نقصان شود. اگر

  • تعبیر خواب خون آمدن

    تعبیر خواب خون آمدن محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه

1
تبلیغات