تعبیر خواب خشم گرفتن

 • تعبیر خواب خشم گرفتن

  تعبیر خواب خشم گرفتنمحمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند. اگر بیند از

 • تعبیر خواب در آغوش گرفتن

  تعبیر خواب در آغوش گرفتن در آغوش گرفتن 1ـ اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می گیرند ، نشانة آن است که در اثر ب

 • تعبیر خواب به فرزندی گرفتن

  تعبیر خواب به فرزندی گرفتن  به فرزندیگرفتن لوک اویتنهاو میگوید : به فرزندیگرفتن شمارا به فرزندیبگیرند : سرشکسته خواهید شد کس

 • تعبیر خواب کشتی گرفتن

  تعبیر خواب کشتی گرفتنمحمدبن سیرین گوید: اگر دید که با کسی کشتی گرفت و او بینداخت، دلیل که حالش نیکو شود. اگر هر دو قائم بودند، د

 • تعبیر خواب گاز گرفتن

  تعبیر خواب گاز گرفتن محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانیبه ویرس

 • تعبیر خواب پیشی گرفتن

  تعبیر خواب پیشی گرفتنمحمدبن سیرین گوید: اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند،

 • تعبیر خواب مدال - مدال گرفتن

  تعبیر خواب مدال - مدال گرفتنمدال 1ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است که با تلاش و پشتکار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد

1
تبلیغات