تعبیر خواب حباب

  • تعبیر خواب حباب

    تعبیر خواب حبابحباب پوکی و پوچی است و در وجه دیگر فساد و گناه و تباهی. اگر در خواب ببینید که می خواهید چراغ خودتان را

1
تبلیغات