تعبیر خواب بینی شکسته

تعبیر خواب بینی شکسته

 • تعبیر خواب خلم (خلط بینی)

  تعبیر خواب خلم (خلط بینی)ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بینی او خلم بیرون می آمد، دلیل که وامش گذارده شود و از غم فرج یابد.

 • تعبیر خواب بینی

  تعبیر خواب بینیبینی در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم ک

 • تعبیر خواب آب بینی

  تعبیر خواب آب بینی حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و

 • تعبیر خواب آب بینی

  تعبیر خواب آب بینی    حضرت دانیال گوید: آب بینی، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید

1
تبلیغات