تعبیر خواب ببر

  • تعبیر خواب ببر

    تعبیر خواب ببرببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان

1
تبلیغات