تعبیر خواب استخدام

تعبیر خواب استخدام

  • تعبیر خواب استخدام

    تعبیر خواب استخدام  1ـ اگر خواب ببینید بیکار هستید و برایاستخدام به دنبال کار میگردید ، علامت آن است که از رویوجدان کار میکنید

1
تبلیغات